Surfblend surfvakanties

Algemene voorwaarden

Als je een boeking bij Surfblend maakt, betekent dit dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Surfblend. Het is belangrijk dat je deze voorwaarden goed hebt gelezen alvorens de boeking te maken. Daarnaast gaat Surfblend ervan uit dat je de reisinformatie op de website hebt gelezen. 

The Surf Group bvba

Bedrijfsgegevens

Surfblend is onderdeel van:
The Surf Group bvba
Lindenstraat 48
2070, Zwijndrecht (België)
IBAN: BE92737047595923
BIC: KREDBEBB

Contact:
NL tel: +31(0) 858 08 50 24
BE tel: +32(0) 460 24 03 28
info@surfblend.com

The Surf Group en daarmee Surfblend is aangesloten bij het GfG (Garantiefonds Reizen) met lidnummer 9112. Binnen de grenzen van de GfG garantieregeling vallen de op onze website gepubliceerde reizen onder de garantie van GfG.

De GfG-garantie houdt in dat de deelnemer ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.

The Surf Group bvba (hierna ook wel Surfblend) onderschrijft de Algemene Voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen. De algemene reisvoorwaarden worden op een aantal punten aangevuld door bijkomende reisvoorwaarden die specifiek van toepassing zijn op reisproducten Surfblend in het algemeen alsook de specifieke en bijzondere voorwaarden voor de Surfblend Junior reizen (12-16 jr) en 'Surfbusje' reizen.

Algemene Reisvoorwaarden Geschillencommissie Reizen vzw

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst

2.1 De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:

1°de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:

a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten;

b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld

c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land bestemming;

d) de verstrekte maaltijden;

e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;

f) ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep;

g) de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;

h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;

2° de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;

3° de betalingsmodaliteiten;

4° het minimum aantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;

5° algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visum verplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;

6° de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;

7° inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.

2.2 De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaard informatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger.

2.3 De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreis overeenkomst.

Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.


Artikel 3: informatie door de reiziger

3.1 De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

3.2 Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 4: de pakketreisovereenkomst

4.1 Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf.

Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.

4.2 De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:

1° de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;

2° dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft;

3° de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;

4° de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;

5° de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;

6° informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;

7° informatie over de interne klachtenbehandeling;

8° informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschillenbeslechting;

9° informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.

4.3 Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:

1° de nodige ontvangstbewijzen

2° de vouchers en vervoerbewijzen

3° informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.
 

Artikel 5: De prijs

5.1 Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.

Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:

1° de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of

2° de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of

3° de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn. Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.

5.2 Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.

5.3 Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

5.4 In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die kosten. 

 

Artikel 6: Betaling van de reissom

6.1 Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.

6.2 Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.

6.3 Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.
 

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst

7.1 De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:

1° de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, op de hoogte stelt, en

2° de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.

7.2 Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.
 

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

 

Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis

9.1 De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:

1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en

2° het om een onbeduidende verandering gaat, en

3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt.

9.2 Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:

1° van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;

2° van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;

3° van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;

4° van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en

5° in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.

9.3 Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.

9.4 Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.

 

Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis

10.1 De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:

1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst

bepaalde termijn, maar uiterlijk:

a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;

b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;

c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of

2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.

10.2 In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.

 

Artikel 11: Opzegging door de reiziger

11.1 De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator.

In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandaardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

Indien er geen gestandaardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

11.2 De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.

11.3 De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.

 

Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis

12.1 De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.

12.2 Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:

1° onmogelijk is, of

2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.

Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.

12.3 Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken.

Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.

12.4 Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit.

Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe.

De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.

12.5 Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.

Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding.

12.6 Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.

12.7 De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.

12.8 De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.

12.9 De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht.

De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.


Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.


Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel

14.1 De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.

14.2 Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet.

 

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding

15.1 De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is.

15.2 De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.

15.3 De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan:

1° de reiziger;

2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of

3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

 

Artikel 16: Verplichting tot bijstand

16.1 De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:

1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;

2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.

16.2 Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.

 

Artikel 17: Klachtenregeling

17.1 Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.

17.2 Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

17.3 Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.

 

Artikel 18: Verzoeningsprocedure

18.1 In geval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

18.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

18.3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen.

18.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

18.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

 

Artikel 19: Arbitrage of rechtbank

19.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.

19.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.

19.3 De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen

19.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

19.5 Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil.

Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:

telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax:

02 277 91 00

City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel

E-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

1. Bijzondere reisvoorwaarden Surfblend - Algemeen

0. Deze Bijzondere Reisvoorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene Reisvoorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid zijn de Algemene Reisvoorwaarden van toepassing.

1.1. Minderjarigen- Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn.  Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Door het maken van de boeking verklaart de minderjarige reiziger toestemming te hebben gekregen van ouders en/of voogden. 

1.2. Uitsluiting van reisdeelname of verdere deelname- Surfblend heeft altijd het recht om de reisdeelname van een klant te weigeren of om de verderzetting van een reis te weigeren. Wanneer gedrag of houding van een klant hinder of overlast bezorgt voor de algemene organisatie van de reis, voor de medereizigers of voor de begeleiders dan kan deze klant van (verdere) deelname worden uitgesloten. Dit kan o.a. gaan over het bezit of het gebruik van drugs, of de vaststelling van overmatig gebruik van alcohol bij meerderjarigen of gebruik van alcohol bij minderjarigen, of bv bij het gebruik van geweld. Dit is een niet-limitatieve lijst van voorbeelden. Surfblend mag te allen tijde zelf oordelen wanneer het noodzakelijk is om een klant uit te sluiten van reisdeelname of verdere deelname. De klant zelf of bij minderjarigen de ouders, dient/dienen onmiddellijk te zorgen voor het vertrek vanuit de vakantieplaats. Indien het minderjarigen betreft en deze moeten vergezeld worden door iemand van de organisatie dan worden al deze kosten doorgerekend aan de klant.

Bij elke uitsluiting, om welke reden ook, zullen alle kosten voorvloeiende uit de uitsluiting, ten laste vallen van de klant of de ouders (in geval van minderjarige deelnemers). Bij elke uitsluiting zullen minimaal €150 kosten aangerekend worden per uitgesloten klant. Surfblend heeft het recht om een lijst aan te maken met daarop klanten die niet meer welkom zijn of die uitgesloten worden van alle toekomstige reis- en of evenements-deelnames. 

1.3. Informatieplicht -De reizigers dienen fysiek en mentaal in goede gezondheid te zijn om te kunnen deelnemen aan de reizen aangeboden door Surfblend. Je dient Surfblend te informeren over je lichamelijke en/of geestelijke toestand (waaronder het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als dit kan leiden tot ongemak, gevaar of risico’s voor jezelf of andere reizigers. 

1.4 Aansprakelijkheid- De burgerlijke aansprakelijkheid van de reisorganisator is gedekt door zijn verplichte wettelijke beroepsverzekering.

 

De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen voortspruitend uit overmacht, zoals onvoorziene wijzigingen in reglementeringen, vertraging of annulatie van vluchten, ongevallen, stakingen, ziekten, risico's die direct of indirect verband houden met een pandemie en/of elke andere niet seizoensgebonden epidemie, weersomstandigheden, alsook wegens natuurfenomenen, enz,.. voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. De extra vervoers- of verblijfskosten hiervan zijn voor rekening van de reiziger.

Evenmin zullen de reisorganisator noch de reisleider aansprakelijk zijn voor de eventuele aanhouding door politie- en/of andere autoriteiten wegens het door de reiziger niet naleven van de plaatselijke wettelijke voorschriften. Alle gevolgen hiervan zijn voor rekening van de reiziger.Surfblend is niet verantwoordelijk en oefent geen expliciet toezicht op de vrijetijdsbesteding van minderjarige deelnemers op hun reizen. Enkel de ouders en niet de reisleiders zijn aansprakelijk voor onvoorzichtig en abnormaal gedrag van de deelnemers.

De individuele reiziger kan de reisorganisator op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor morele of materiële schade of letsel, opgelopen tijdens de surflessen, excursies, wandelingen of trekkings, zowel op als buiten de paden, als gevolg van fouten of verkeerde interpretaties van de ter beschikking gestelde instructies, richtlijnen en veiligheidsvoorschriften, routebeschrijvingen, wandelkaarten of GPS-toestellen of voor schade ingevolge handelingen van de deelnemers indien de schade een gevolg is van het feit dat de deelnemer zich niet gedragen heeft zoals een normaal voorzichtig en zorgvuldig persoon. 

Voormelde aansprakelijkheid wordt uitgesloten voor zover de uitsluiting niet strijdig is met de bepalingen in bijzondere wetgeving. Zo zal de organisator, evenals haar zaakvoerders en haar werknemers onmogelijk kunnen worden aangezien als een onderwijzer in de zin van artikel 1384 lid 4 B.W. 

De deelnemers en/of de ouders doen uitdrukkelijk afstand van elke rechtsvordering tot schadevergoeding tegen de organisatie, haar zaakvoerders en de werknemers van de organisatie, dit zowel voor de deelnemer, zichzelf evenals voor hun rechthebbenden en nabestaanden, voor elke schade die de in deze bepaling vernoemde personen zouden lijden als gevolg van onzorgvuldig gedrag van de deelnemer of als gevolg van een overtreding door de deelnemer van de bovenvermelde regels en wetgeving. 

De deelnemers en/of de ouders zullen de organisator, haar zaakvoerders en haar werknemers vrijwaren voor elke schade die zij zouden oplopen als gevolg van onzorgvuldig gedrag van de deelnemer of als gevolg van een overtreding door de deelnemer van de bovenvermelde regels en wetgeving. 

In alle gevallen is de beslissing van de reiziger zelf rechtsgeldig, en niet de raadgevingen of aanwijzingen van welke andere rechtspersoon ook. De individuele reiziger weet en verklaart zich ermee akkoord dat de natuur en de surfomstandigheden elke dag kunnen veranderen, zonder dat de reisorganisator daar redelijkerwijs iets kan aan doen.

Gezien het avontuurlijke karakter van sommige van de reizen, zal de nauwkeurigheid van diensten, uitgevoerd door derden in het buitenland, moeten beoordeeld worden naar de plaatselijke normen en gewoonten.

De reiziger dient in te staan voor eventuele inentingen. Gezien de reisorganisator geen medische bevoegdheid heeft, dient de reiziger de verstrekte informatie te evalueren met een bevoegde arts. Speciale gezondheidsrisico’s (zoals bijv. suikerziekte, hartaandoeningen, astma, epilepsie ...) moeten bij de inschrijving gesignaleerd worden aan de reisorganisator.

De reiziger dient in te staan voor alle formaliteiten inzake bagage en deviezen. Bij niet naleving van de wettelijke voorschriften van het betrokken land, is de daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van bagage of materiaal van de reiziger. De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te worden. Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger (niet enkel bij lijnvluchten, maar ook bij busreizen of treinreizen). Bij eventuele niet aflevering van de bagage door de luchtvaartmaatschappij dient de reiziger de nodige attesten te laten opmaken bij de vervoerder [lost luggage].

Surfblend biedt enkel passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand, zij het door te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van reisarrangementen. Indien deze moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een redelijke vergoeding vragen.

Behoudens toepasselijke wettelijke begrenzingen aan de eventuele schadevergoeding die door Surfblend zou moeten worden betaald, is de schadevergoeding in elk geval beperkt driemaal de totale som van de pakketreis.

1.5 Laattijdige betaling - Indien het verschuldigde bedrag op zijn vervaldag niet is vereffend , loopt er van rechtswege en zonder dat er een aangetekende ingebrekestelling vereist is, vanaf de factuurdatum een nalatigheidsintrest van 10% per jaar. Elke begonnen maand zal als een volledige maand gerekend worden.

1.6. Aard van de reis - De reiziger bevestigt nadrukkelijk op de hoogte te zijn van het avontuurlijke en sportieve karakter van de reis, met het daarbij horende eventueel gebrek aan comfort en met de mogelijke programmawijzigingen ten gevolge van plaatselijke omstandigheden in het bezochte land. Gezien de aard van bepaalde reizen dient de reiziger zich bewust te zijn van sommige risico’s en eventueel gebrek aan of het soms beperkte niveau van de medische hulpverlening, infrastructuur en communicatiemiddelen. De reiziger kan hierbij geenszins de aansprakelijkheid inroepen van de reisorganisator of de lokale uitvoerder.

1.7. Overmacht - In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bosbranden, natuurrampen, tsunami's,  bedrijfsstoringen, ziekten, risico's die direct of indirect verband houden met een pandemie en/of elke andere niet seizoensgebonden epidemie, risico’s die verband houden met bacteriële en andere infecties,  (dreigende) oorlog, politieke onrust, terroristische aanslagen of terroristische dreiging, olierampen, ongunstige weersomstandigheden of andere andere wijzigingen in omstandigheden die een gezondheids- en veiligheidsrisico inhouden bij het betreden van het water, milieuvervuiling, energiestoringen, wijziging van de strandvlaggen en veiligheidsinstructies in verband met veilig zwemmen en surfen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

 

2. Reizen Boeken en Betalen

Op het moment dat je alle gegevens hebt doorgegeven en akkoord bent gegaan met de voorwaarden, beschouwt Surfblend dit als een definitieve boeking. Bij wijzigingen en annuleringen worden deze voorwaarden en de standaard  Algemene Voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen.gehanteerd. Ook een boeking op aanvraag beschouwt Surfblend als een definitieve boeking. De reiziger is ingeschreven na elektronisch bevestigen van het inschrijvingsformulier en na betaling van het voorschot.

2.1. Betalen
- De aanbetaling is een voorschot van 30% van de reissom. Dit bedrag dient binnen 7 dagen na boeken op onze rekening te staan. Houd hierbij rekening met de verwerkingstijd van de verschillende wijzen van betaling. Ook dienen de kosten van de eventuele annuleringsverzekering en de reserveringskosten direct te worden voldaan. Het restantbedrag dient zes weken voor vertrek bij Surfblend binnen te zijn. Wanneer je binnen zes weken voor vertrek boekt, dien je het totale bedrag in één keer over te maken. 

Indien de aanbetaling niet betaald wordt binnen de 7 dagen, heeft Surfblend het recht de boeking te annuleren, met de annuleringskosten als gevolg (verder vermeld). Het niet betalen van de aanbetaling betekent geenszins de opzeg van het contract en dit met de annuleringskosten als gevolg (verder vermeld).

Zodra we het voorschot of het volledige bedrag ontvangen hebben, sturen wij een bevestiging van uw inschrijving. Het volledige bedrag dient ten laatste 6 weken voor vertrek betaald te worden. Indien het volledige bedrag niet betaald werd  6 weken voor vertrek, heeft Surfblend het recht de boeking te annuleren, en de reiziger te belasten met de hieruit volgende annulatiekosten (verder vermeld).

2.2. Hoofdelijke aansprakelijkheid
- Degene die een reis boekt is hoofdelijk aansprakelijk (ook voor alle anderen die hij/zij aanmeldt) voor het nakomen van de verplichtingen aangaande die andere personen waarvan verondersteld wordt dat er mandaat werd gegeven om de reis te boeken.

2.3. Vouchers cq Reisbescheiden
- Als Surfblend de gehele betaling heeft ontvangen, worden ongeveer een week voor vertrek per e-mail de vouchers toegestuurd. Hierin vindt je alle gegevens betreffende de reis. Wil je jouw reispapieren per post ontvangen, dan worden hiervoor € 15,- verzendkosten berekend. Dit verzoek moet per mail naar ons verstuurd worden. Je dient de gegevens op de tickets en vouchers op juistheid te controleren. Indien iets niet overeenkomt met hetgeen je geboekt hebt, dan dien je zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Surfblend. 

2.4. Reisdocumenten
- Het is verboden om met een verlopen paspoort of identiteitskaart te reizen. In sommige landen dien je paspoort na thuiskomst nog een bepaald aantal maanden geldig te zijn. Je dient dit zelf uit te zoeken. Het over de juiste reispapieren beschikken, is te allen tijde jouw eigen verantwoordelijkheid. Surfblend kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 

De reiziger dient te zorgen voor een identiteitskaart, geldig tot minimum zes maanden na de terugkeer van de reis. Reizigers die niet de Belgische nationaliteit hebben dienen bij de bevoegde overheid te informeren welke formaliteiten zij dienen te vervullen. De reiziger dient te zorgen voor een geldig internationaal reispaspoort en eventuele visumverplichtingen wanneer dit nodig is

2.5. Verzekeringen
- Indien je via Surfblend jouw verzekering geregeld hebt, ben je verzekerd bij VAB Verzekeringen. Voor de exacte voorwaarden van zowel de annulerings- als de reisverzekering verwijst Surfblend je naar www.vab.be. Iedere deelnemer is verplicht om een verzekering af te sluiten, maar dit mag ook bij externe partijen gebeuren. Wanneer je besluit om geen verzekering af te sluiten, kan Surfblend niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die verhaald kan worden bij de reis- en/of annuleringsverzekering. 

2.6 Inschrijvingsgegevens en formaliteiten
- Bij inschrijving dienen de persoonlijke gegevens steeds naar waarheid ingevuld te worden. Surfblend gebruikt deze gegevens echter voor het boeken van tickets, vliegtuigtickets, treintickets, enz. Surfblend draagt geen verantwoordelijkheid over de juistheid van de persoonlijke gegevens bij het boeken van dergelijke tickets. Indien een fout leidt tot bijkomende kosten zijn deze ten laste van de reiziger.

De reiziger dient op het ogenblik van inschrijving te verklaren, dat er al dan niet gezondheidsrisico’s te melden zijn. De reiziger verklaart eveneens of hij al dan niet in medische en/of paramedische behandeling is, geneesmiddelen inneemt, die in enigerlei mate de uitvoering en/of de deelname aan de reis zouden verzwaren voor hem/haar en/of de medereizigers, en verbindt zich ertoe elke wijziging in die toestand voor afreis te melden aan Surfblend. Speciale gezondheidsrisico’s (zoals bv. suikerziekte, astma, hartaandoeningen enz.) moeten bij inschrijving gesignaleerd worden aan de reisorganisator. Persoonlijke schade, alsook schade aan derden, die voortvloeit uit verkeerde inlichtingen dienaangaande vallen volledig ten laste van de reiziger.

3. Wijzigingen en Annuleringen

3.1. Wijzigingen door de reiziger
- Na het opmaken van de factuur kun je tot 8 weken voor vertrek één en ander wijzigen (voor zover de gewenste wijziging nog mogelijk is). Voor iedere wijziging binnen 8 weken voor vertrek worden € 20,- wijzigingskosten in rekening gebracht plus de eventuele door de wijziging ontstane extra kosten.  Voor de wijzigingskosten minder dan 8 weken voor vertrek: zie annulatievoorwaarden.

Alle wijzigingen van de boeking door de reiziger dienen per mail te worden aangevraagd.

Indien er een terugbetaling plaatsvindt, is dit steeds verminderd met de dossierkosten, wijzigingskosten, en de eventuele verzekeringspremie.

De aanpassing van bestemming, accommodatie, reisduur of vertrekdatum wordt als een annulering beschouwd en hierop zijn de annulatievoorwaarden van toepassing (zie artikel 3.3). 

Een deelnemer kan zich voor de reis door een ander persoon laten vervangen, mits hij de door de vervanging veroorzaakte kosten vergoedt (zie hieronder).Degene die de pakketreisovereenkomst overdraagt, en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten die voortvloeien uit de overdracht.

3.2. Boeken van extra persoon/personen
- Het is mogelijk om binnen jouw boeking een wijziging aan te brengen, zoals het bijboeken van een extra persoon. De reissom voor de reeds geboekte personen blijft te allen tijde ongewijzigd. Voor de bij te boeken persoon wordt de actuele reissom berekend. Houd er rekening mee dat deze reissom zowel hoger als lager kan zijn dan de reissom van de reeds geboekte personen. 

3.3. Annuleren
- Bij annuleringen door de reiziger hanteert Surfblend de volgende voorwaarden.

Indien de reiziger zijn Surfblend reis wenst te annuleren, dient deze zijn annulering aangetekend te versturen naar Surfblend: The Surf Group bvba Lindenstraat 48 2070, Zwijndrecht (België). De reiziger dient Surfblend ook zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van de annulering per telefoon of mail (Contact: NL tel: +31(0)611464083; BE tel: +32 460 24 03 28; mail: info@surfblend.com).

Indien de reiziger zijn boeking annuleert, dient de reiziger, behoudens de omstandigheden vermeld in art. 11.2 van de Algemene Reisvoorwaarden volgende annuleringskosten te betalen,

Annuleringen dienen schriftelijk binnen 3 dagen na de gebeurtenis waardoor de reis (geheel of gedeeltelijk) wordt geannuleerd te worden gemeld. Houd er rekening mee dat een annulering nooit kosteloos verloopt. Alleen indien de reiziger een annuleringsverzekering heeft afgesloten én bij een geldige reden, heeft de reiziger recht op (gedeeltelijke) teruggave van de reissom. Surfblend kan een annulering alleen in behandeling nemen wanneer deze schriftelijk is ingediend door de hoofdboeker. Een medereiziger is niet hoofdelijk aansprakelijk en kan daarom geen annulering doorgeven.

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, worden naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

Bij annulatie tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;

Bij annulatie vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;

Bij annulatie vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;

Bij annulatie vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;

Bij annulatie vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;

Bij annulatie vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;

Bij annulatie op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

*Eventueel te vermeerderen met annulatiekosten van vliegtuigtickets, treintickets, ferrytickets of bijkomende annulatiekosten door leveranciers. Bij alle reizen worden bovenstaande kosten vermeerderd met de eventueel geboekte verzekeringspremie.

3.3. De annulatiekosten dienen 7 dagen na de annulatiebevestiging betaald te worden.

3.4. Annulering of wijziging door de reisorganisator
- Surfblend behoudt zich het recht voor een reis geheel of gedeeltelijk te annuleren indien zich voor of tijdens de reis buitengewone omstandigheden voordoen, d.w.z. omstandigheden die Surfblend bij het verkopen van de reis niet kon kennen en die, waren ze hem bekend, de reis niet zouden laten doorgaan.

Surfblend kan tot 20 dagen voor afreis een reis annuleren wanneer het voor die reis gestelde minimum aantal deelnemers niet is bereikt (Rondreizen: minimum 7 deelnemers). De deelnemer krijgt de volledige, reeds betaalde, inschrijvingssom terug. Surfblend mag na de reisbevestiging een wijziging van het reisprogramma doorvoeren of een wijziging in de vervoer- of verblijfsaccommodatie aanbrengen, maar moet deze wijziging direct aan de reisdeelnemer meedelen.

Plotse sneeuwval, weersomstandigheden, storm, de omstandigheden ter plaatse of andere externe omstandigheden (vb. politieke onrust, stakingen,...) kunnen onder meer met zich meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. Bedoelde aanpassingen kunnen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. De reisorganisator verplicht zich ertoe om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Er kunnen echter geen extra rechten ontleend worden aan dit soort programmawijzigingen.

Wanneer er zich tijdens de reis een programmawijziging opdringt door factoren onafhankelijk van de wil van de reisorganisator zal, in het geval van een begeleide groepsreis of een begeleide excursie, de betrokken reisleider een evenwaardig alternatief zoeken rekening houdend met de wensen van de deelnemers. De reisleider neemt de uiteindelijke beslissing. De extra kosten hiervoor kunnen voor rekening van de reiziger zijn. Surfblend gebruikt haar kennis en ervaring om de inschatting van een gelijkwaardige bestemming te bepalen. Wanneer een opstapplaats, activiteit, niet kan worden aangeboden omwille van te weinig klanten (bv minder dan 15 personen op één opstapplaats voor de bus), dan wordt een alternatief voorgesteld. Eventuele prijsverschillen in negatieve zin dienen te worden bijbetaald. 

Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, uitstappen, logies of plaatselijk vervoer afwijken van wat in de brochure is vermeld. De reisorganisator is in dat geval verplicht de reiziger alternatieven aan te bieden die zoveel mogelijk het oorspronkelijke karakter van de reis in stand houden.

3.5. Geen afkoelingsperiode
- Wij willen je erop wijzen dat boekingen die je via het internet maakt definitief zijn. De zogenoemde ́afkoelingsperiode ́ of bedenktermijn, die in de wet ́kopen op afstand ́ wordt genoemd, is niet van toepassing op vakantiereizen die je via onze website boekt. 

3.6. Reissom
- De gepubliceerde prijzen gelden per persoon en zijn inclusief BTW. De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing. De in het contract overeengekomen prijs kan tot en met 21 kalenderdagen die aan de datum van het vertrek voorafgaan, in meer of min worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:

1. de vervoerskosten met inbegrip van de brandstofkosten en/of

2. de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Indien de verhoging van de globale prijs meer dan 10% bedraagt, kan de deelnemer zijn contract zonder kosten opzeggen en heeft hij recht op terugbetaling van alle reeds betaalde voorschotten. Dergelijke annulering moet ons wel schriftelijk bereiken binnen de 5 dagen na ontvangst van ons bericht van prijsverhoging.

4. De Busreis

Onze busreizen worden uitgevoerd met luxe touringcars die voorzien zijn van een bar, toilet, airconditioning, stereo-installatie en dvd-speler. Surfblend rijdt met rookvrije bussen. Het is voor de reizigers dus verboden om te roken in de bus. Onze bussen worden bestuurd door ervaren en gekwalificeerde chauffeurs. 

4.1. Reisduur
- Reis je met de bus dan tellen de dagen van vertrek en thuiskomst mee. Voor bijvoorbeeld een standaardarrangement van 10 dagen geldt dat je 8 dagen en 7 nachten op je bestemming bent.  

4.2. Bagage
- Alle bussen hebben een zeer beperkte bagageruimte. Er is per persoon plaats voor het meenemen van één reistas of koffer van normaal formaat (max. 20 kg, afmetingen max. 80x70x30 cm) en een stuk handbagage (max. 2 kg). Om ervoor te zorgen dat alle bagage mee kan, is het ten strengste verboden om levensmiddelenpakketten mee te nemen dan wel in je bagage te stoppen. Indien je te veel bagage hebt, is de chauffeur verplicht deze te weigeren. 

Surfboards: tot 9ft (2m70) kunnen mee op de bus. Meldt deze altijd vooraf aan en het kan extra kosten met zich meebrengen (max. €25,-)

4.3. Bagagelabels
- Wij raden sterk aan alle bagage te voorzien van adreslabels. Aangezien wij de tickets per e- mail versturen, krijg je geen bagagelabels. Wij raden je aan gebruik te maken van eigen labels. Het is verstandig om voor de zekerheid ook op de binnenkant van jouw koffer jouw naam en adres te vermelden. 

4.4. Opstaptijden
- De opstaptijden die op onze website vermeldt staan zijn te allen tijde onder voorbehoud van wijzigingen. De exacte opstaptijden zullen op de vouchers staan die je ongeveer een week voor vertrek ontvangt. 

4.5. Opstapplaatsen
- Bij te weinig mensen voor een opstapplaats behoudt Surfblend zich het recht voor om deze plaats niet aan te doen. Mocht het gebeuren dat een reeds gereserveerde opstapplaats vervalt, dan vergoedt Surfblend een treinkaartje tweede klasse naar de dichtstbijzijnde opstapplaats. Als je een boeking maakt waarbij de reizigers in verschillende plaatsen willen op/uitstappen dan kan Surfblend nooit garanderen dat alle reizigers uiteindelijk met dezelfde bus naar de bestemming reizen. Dit geldt ook voor verschillende boekingen.

4.6. Uitstapplaatsen
- Surfblend streeft ernaar om alle gasten direct voor hun accommodatie af te zetten, zodat je nauwelijks hoeft te lopen met jouw bagage. Alleen in de situaties dat plaatselijke omstandigheden en/of bepalingen dit onmogelijk maken, word je op een uitstapplaats zo dicht mogelijk bij je accommodatie afgezet. Je dient de verdere afstand dan te voet of per taxi (eigen kosten) af te leggen. Surfblend probeert te zorgen voor transport van de bagage naar de accommodatie. Alleen wanneer het logistiek gezien noodzakelijk is, kunnen wij gebruik maken van diensten van andere busondernemingen. In deze gevallen zijn wij afhankelijk van de op- en uitstapplaatsen van deze organisaties. Het is nooit mogelijk om ergens langs de route uit te stappen en op eigen gelegenheid verder te reizen. 

4.7. Stoelindeling
- De buschauffeurs wijzen de stoelen toe aan de passagiers zodat iedereen van dezelfde reservering bij elkaar kan zitten. 

4.8. Consumpties in de bus
- Alle bussen die voor Surfblend worden ingezet, zijn voorzien van een bar waaruit –tegen betaling- koffie, thee, en frisdranken verkrijgbaar zijn. In enkele bussen is het assortiment nog uitgebreid met andere artikelen. Het is in geen geval toegestaan om zelf meegebrachte alcoholhoudende dranken te nuttigen in de bus. 

4.9. DVD
- Alle bussen beschikken over een stereo geluidsinstallatie, alsmede over een dvd systeem. Gedurende de reis zullen de chauffeurs voor muziek en een film zorgen. 

4.10. Nachtrust
- Rond 00.30 uur zal de nachtrust ingaan. Radio en TV worden uitgeschakeld, de noodzakelijke nachtverlichting wordt gevoerd en er worden geen stops meer gemaakt voor de passagiers. 

4.11. Huisdieren
- Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen in de bussen van Surfblend. 

4.12. Vertragingen
- Surfblend is nooit aansprakelijk voor vertragingen die ontstaan door weersomstandigheden, pech, technische storingen, verkeersdrukte of andere onvoorziene zaken. 

4.13. Minimum deelname
- Bij alle busreizen geldt een minimumaantal deelnemers van 25 bij uiterlijk twee weken voor de vertrekdatum. Wanneer het minimumaantal deelnemers niet gehaald wordt, behoudt Surfblend zich het recht voor om de reis te annuleren of de busreis te combineren met gasten van andere reisorganisaties. 

4.14. Uitsluiting
- Indien een passagier de regels overtreedt of ernstig wangedrag vertoont, wordt hem en zijn eventuele reisgenoten verdere deelname aan de reis ontzegd. De volledige verantwoordelijkheid voor alle gevolgen die uitsluiting van verdere deelname aan de reis met zich meebrengt zijn voor rekening van betreffende passagier. 

4.15. Brandstoftoeslag
- Onze prijzen zijn samengesteld op basis van het prijsniveau van medio november in het jaar voorgaand op jouw reisdatum. Met enige fluctuatie is rekening gehouden, echter niet met enorme prijsverhogingen, om je zo toch scherpe prijzen te kunnen bieden. De consumentenvoorwaarden geven ons de mogelijkheid om extreme prijsstijgingen door te belasten aan de consument. Voor je vertrek zullen wij bekijken in hoeverre een brandstoftoeslag noodzakelijk is. Bij een prijsstijging van minimaal 10 cent per liter ten opzichte van de dieselprijs van medio november zullen wij een brandstoftoeslag aan u doorbelasten. Deze toeslag is dan van toepassing op alle reeds gemaakte en nog te maken boekingen. Bij genoemde stijging zal de toeslag uitkomen op € 5,- per persoon per retour, inclusief administratiekosten. Indien de dieselprijs nog hoger is, zal de toeslag naar verhouding worden aangepast.

5. DE ACCOMMODATIE EN REIS TER PLAATSE 

5.1. Aankomst- en vertrek dag
- Op de aankomstdag kun je je accommodatie rond 18.00 uur betrekken, op de vertrekdag dien je je deze rond 09.00 uur te hebben verlaten. Voor de beachcamps geldt dat je wel eerder welkom bent, maar nog geen gebruik kunt maken van je tent of sheddie.

5.2. Borg
- Voor alle accommodaties wordt meestal een borg verlangd. Deze krijg je, indien je accommodatie in orde is bevonden, bij vertrek weer retour. Het borgbedrag en de betaalwijze staan altijd vermeld bij de bijzonderheden van de desbetreffende accommodatie en op de voucher. De afhandeling van de borg is te allen tijde een zaak tussen de gast en de manager van het camp. De hoogte van het borgbedrag kan tussentijds wijzigen, bij inhouding van de borg dient deze opnieuw betaald te worden aan de camp manager.

5.3. Faciliteiten
- Bij de beschrijvingen van de verschillende accommodaties vind je een opsomming van de faciliteiten. Houd er rekening mee dat voor het gebruik van bepaalde faciliteiten een toeslag moet worden betaald. Als er in de beschrijving bij een accommodatie niets vermeld staat over kosten, was het bij publicatie niet bekend of voor een bepaalde faciliteit betaald moet worden. Het is mogelijk dat sommige faciliteiten bij gebrek aan belangstelling in het voor- en naseizoen gesloten zijn. Bij de accommodatie kun je bijna altijd een kluisje huren voor jouw kostbaarheden en belangrijke papieren. Meestal wordt er een vergoeding gevraagd voor het gebruik van een kluisje. Wij raden je ten zeerste aan om hier altijd gebruik van te maken, want niets is vervelender dan het kwijtraken van belangrijke zaken tijdens de vakantie. 

5.4. Excursies en extra activiteiten
- Je kunt bij de reisleiding diverse activiteiten reserveren. Voorbeelden hiervan staan vermeld op de pagina's van de diverse bestemmingen, bijvoorbeeld de citytrips naar San Sebastian vanuit Moliets. De genoemde prijzen dienen ter indicatie en het is mogelijk dat excursies wegens te weinig belangstelling niet georganiseerd worden. In de praktijk kunnen de activiteiten soms afwijken van de beschrijving op de website. Het kan zijn dat je voor bepaalde optionele excursies een verzekering met extra bijzondere sporten dekking nodig hebt. Informeer bij jouw reisverzekeraar of je voldoende verzekerd bent voor de activiteiten die je gaat ondernemen. Deelname aan excursies en activiteiten is op vrijwillige basis en altijd op risico van de deelnemers. Surfblend kan hierdoor nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade dan wel letsel ontstaan tijdens of door deelname aan activiteiten en excursies. Klachten omtrent excursies worden dan ook door ons in niet in behandeling genomen en dienen ter plekke te worden geregeld. 

5.5. Mindervaliden
- Bij de accommodaties op deze website zijn over het algemeen geen speciale voorzieningen getroffen voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers en mindervaliden. Dat betekent niet dat mindervalide niet welkom zijn. Integendeel, maar het ontbreken van deze voorzieningen kan Surfblend nimmer worden verweten 

5.6. (Huis)dieren
- Het is verboden om (huis)dieren mee te nemen in de (transfer)bus. Indien je met eigen vervoer reist, is het bij sommige accommodaties mogelijk om jouw (huis)dier mee te nemen. Hiervoor dien je bij Surfblend een aparte aanvraag te doen via mail.  

5.7. Opvolgen van de instructies van de reisleider: De reiziger dient de richtlijnen van de reisleider in verband met de veiligheid, het verloop van de reis en het groepsgebeuren te volgen. Bij overtreding van de richtlijnen en/of wanneer hij door hinder en overlast de goede uitvoering van de reis in het gedrang brengt, kan hij van (verdere) deelneming worden uitgesloten zonder aanspraak te kunnen maken op gehele of gedeeltelijke schadevergoeding.

Als de reiziger over onvoldoende fysieke capaciteiten beschikt om de reis op een veilige manier uit te voeren, kan de reisleider besluiten de reiziger uit te sluiten van verdere deelneming, zonder dat de reiziger aanspraak kan maken op een schadevergoeding. Alle bijkomende ongemakken en kosten die hieruit voortvloeien zijn ten laste van de reiziger.

6. SPECIFIEKE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN SURFBLEND – Juniors & Youth (12-18jr)

6.1 Jongens en meisjes slapen gescheiden
- Bij alle kampen voor 12-18 jaar (Junior en Youth) slapen alle jongens en meisjes gescheiden van elkaar. Enkel de uitzondering voor broer en zus kan gemaakt worden.

6.2 Deelnemers van 16 jaar
- Deelnemers van 16 jaar mogen kiezen tussen deelname aan Juniorcamp of deelname aan het Youthcamp. Deze keuze dient vooraf aan de boeking te worden gemaakt.

6.3. Vrijheden

- De deelnemers beschikken tijdens hun verblijf en gedurende de verschillende activiteiten over de vrijheden die aan een normaal en zorgvuldig persoon met de leeftijd van 12 t/m 18 jaar verleend kunnen worden. 

6.4 Zwemdiploma of – brevet
- De ouders verklaren en bevestigen dat de deelnemer over een gezonde conditie beschikt en over minimaal zwembrevet/ - diploma. Indien de gezondheid een belangrijke factor kan spelen bij de uitoefening van de activiteit golfsurfen, dan zijn de ouders verplicht dit vooraf te melden 

6.5 Gedrag, regels en wetten
- Elke deelnemer dient zich te gedragen zoals een normaal voorzichtig en zorgvuldig persoon en dient zich te gedragen naar de regels van de organisatie, de accommodatie en de lokale wetgeving.

De ouders zijn op de hoogte van het feit dat het conform de Nederlandse, Spaanse en Franse wetgeving voor minderjarigen verboden is alcoholische dranken of tabak te nuttigen en aan te schaffen. De organisatie hanteert dezelfde regels en verbiedt dus de deelnemers alcoholische dranken te nuttigen of tabakswaren te gebruiken. Voor het stiekem gebruik van alcoholische dranken of tabakswaren kan de organisatie niet aansprakelijk worden gehouden. Drugs, zowel softdrugs als harddrugs, zijn altijd ten strengste verboden.

Het overtreden van deze regels wordt door de organisatie als zeer ernstig beschouwd en kan leiden tot directe verwijdering van de deelnemer.  

7. SPECIFIEKE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN SURFBLEND – Surfbusje

7.1. Verplichtingen verhuurder
- De verhuurder is verplicht de camper als volgt ter beschikking te stellen:

7.1a) Het tijdig ter beschikking stellen van de camper;

7.1b) Het ter beschikking stellen van de camper in een betrouwbare en veilige staat die overeenkomt met de wettelijke eisen, zoals deze wordt gesteld voor de APK;

7.1c) Het ter beschikking stellen van de camper, welke schoon en compleet met inventaris dient te worden opgeleverd;

7.1d) Het ter beschikking stellen van de camper met de bijbehorende documenten: kentekenbewijs deel 1A en 1B, Apk—keuringbewijs, en verzekeringspapieren;

7.1e) Het verzekeren van het voertuig (wettelijk aansprakelijkheidsverzekering);

7.1f) De huurder bij aanvang van de huurperiode instructie geven over het gebruik, beheer en onderhoud van camper en inventaris;

7.1g) Bij oplevering van de camper samen met de huurder worden aandachtspunten en eventuele schade/ beschadigingen nagelopen, en verklaren verhuurder en huurder akkoord te gaan met de conditie waarin de camper zoals deze op het moment van oplevering verkeert;

7.1h) Aan het einde van de huurperiode de camper samen met de huurder te controleren om de conditie van de camper bij aflevering vast te stellen en eventuele schade te constateren. 

7.2. Verplichtingen huurder: De huurder is verplicht:

7.2a) De verschuldigde huursom, respectievelijk annuleringssom te voldoen, ook al gebruikt de huurder de camper niet of voor een kortere periode dan de overeengekomen huurperiode;

7.2b) De camper zorgvuldig, veilig en overeenkomstig zijn bestemming/ doel te gebruiken; 7.2c) Geen veranderingen aanbrengen aan de camper en de inventaris, dus ook geen stickers op te plakken;

7.2d) De instructies van de verhuurder op te volgen betreffende het gebruik, beheer en onderhoud van de camper;

7.2e) De camper niet aan derden in gebruik/ bruikleen te geven of (onder) te verhuren;

7.2f) Zorg te dragen dat alleen de gemachtigde huurder en/of de geregistreerde gemachtigde medehuurder(s) de camper bestuurt, in bezit van een geldig rijbewijs voor de categorie B en 21 jaar of ouder is;

7.2g) Tijdens de huurperiode zorg te dragen voor de vanzelfsprekende beheeraspecten van de camper, zoals regelmatig controleren (minimaal iedere 1000 km) van een juiste oliepeil, remvloeistofpeil en bandenspanning;

7.2h) Het is verboden te roken in de camper, koken in de camper is op eigen risico;

7.2i) De camper dient niet gebruikt te worden voor verhuizing, en er mag met de camper niet langdurig op onverharde wegen worden gereden;

7.2j) Wanneer de huurder het vermoeden heeft dat schade of een motorisch of mechanisch defect is ontstaan gedurende het gebruik van de camper, dient deze altijd direct contact op te nemen met de verhuurder. De verhuurder geeft de huurder instructies ten aanzien van de acties die ondernomen dienen te worden;

7.2k) De huurder dient handicaps of omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de verkeersveiligheid of een verhoogd risico voor bestuurder, medehuurder(s) of het voertuig tot gevolg kunnen hebben, vóór het maken van zijn/haar reservering te melden aan de verhuurder. 

7.3. Tekortkoming

7.3a) De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel het gehuurde door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt of zijn verplichtingen jegens de verhuurder niet na komt, in welk geval verhuurder gerechtigd is het gehuurde terstond tot zich te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding;

7.3b) Betreffende de tekortkoming: ‘het niet of niet tijdig kunnen leveren van een camper’, heeft de verhuurder het recht een vergelijkbare camper te leveren, welke qua grote en indeling in alle redelijkheid gelijkwaardig zijn;;

7.3c) De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor kosten ontstaan door ‘het niet of niet tijdig kunnen leveren van de camper’ doorovermacht of omstandigheden die de verhuurder niet valt toe te rekenen;

7.3d) Bij ontbinding, respectievelijk gedeeltelijke ontbinding, van de huurovereenkomst wegens ‘het niet of niet tijdig kunnen leveren van een camper’ of door een defect aan de camper niet toe te rekenen aan de huurder waardoor deze niet meer voor haar bestemming gebruikt kan worden, zal de verhuurder de betaalde huur en borgsom geheel respectievelijk gedeeltelijk restitueren aan de huurder;

7.3e) Wanneer de huurder de camper later terugbrengt dan overeengekomen in de huurovereenkomst, heeft de verhuurder het recht om de huurder een bedrag van € 200,— per dag(deel) te berekenen. 

7.4. Schade

7.4a) Ingeval van schade aan de camper, de inventaris en/of derden door verlies, diefstal, een verkeersongeval, oneigenlijk gebruik van het voertuig, mechanische defecten, in beslagname of een één- of tweezijdig schadegeval, dient de huurder direct contact op te nemen met de verhuurder. De huurder dient zich te allen tijde te houden aan de instructie van de verhuurder;

7.4b) De huurder is bij schade aan de camper, de inventaris en/of derden door verlies, diefstal, een verkeersongeval, oneigenlijk gebruik van het voertuig, mechanische defecten, in beslag name of een één- of tweezijdig schadegeval, aansprakelijk voor een maximaal bedrag overeenkomstig het eigen risico.

7.4c) Het eigen risico bedraagt € 500,— per voertuig per huurperiode.

7.4d) De huurder betaalt een borgsom van € 350,— per voertuig per huurperiode;

7.4e) Schade aan de camper, de inventaris en/of derden, ongeacht type of toedoen van welke aard ook, veroorzaakt door de huurder of diens medehuurder(s), worden verrekend met de borgsom;

7.4f) Ingeval van schade aan de camper en/of derden als gevolg van een verkeersongeval, al of niet ontstaan door schuld van de huurder, is de huurder verplicht het Europese schadeformulier in te vullen, en wanneer noodzakelijk, door de politie proces verbaal op te laten maken;

7.4g) Kosten ten gevolge van braak, verlies en/of diefstal veroorzaakt door nalatigheid van de huurder, worden te allen tijde verhaald op de huurder;

7.4h) (Motor)schade ten gevolge van een te laag olie— of remvloeistofpeil, of oneigenlijk gebruik van de camper, leidt altijd tot volledige aftrek van de borgsom en een eventuele schadevergoeding door de huurder;;

7.4i) Indien inbeslagname plaats vindt door politie of justitie omdat naar de mening van de overheidsinstantie (de huurder) met de camper verdovende middelen/ drugs heeft vervoerd, roekeloos rijgedrag met het voertuig is vertoond, de huurder nalatig is geweest bij het beheer van de camper of anderszins een misdrijf is begaan, is de huurder verplicht tot volledige vergoeding van de geleden schade door de verhuurder. De door de verhuurder te maken (buiten)gerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de huurder;;

7.4j) (Brand)schade veroorzaakt door het roken en/of koken in de camper door de huurder of diens medehuurder(s), wordt volledig verhaald op de huurder;

7.4k) De huurder is bij een defect of schade aan de camper, waardoor deze niet meer voor haar bestemming gebruikt kan worden, verantwoordelijk voor het voertuig totdat repatriëring van het voertuig naar Nederland door de verhuurder geregeld is;;

7.4l) Bij een pechgeval of defect aan het voertuig waardoor deze niet meer voor haar bestemming gebruikt kan worden, kan de huurder nimmer aanspraak maken op restitutie van (of een gedeelte van) de huursom;;

7.4m) Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke, immateriële, materiële, gevolg- of letselschade van de huurder of diens medehuurder(s), ontstaan door het gebruik van de camper, een mechanische storing(en), een verkeersongeval, of een één— of tweezijdig schadegeval. 

7.5 Schadevergoeding en reparatie

7.5a) De kosten die direct verband houden met het oneigenlijk gebruik van de camper niet overeenkomstig haar bestemming, o.a. gebruik verkeerde brandstof, olieverbruik, reparatie banden, glasschade, boetes, gerechtskosten etc, komen te allen tijde voor rekening van de huurder;

7.5b) De gebruikskosten van de camper, zoals brandstofkosten, kosten voor het gebruik van tolwegen, leges, boetes en kosten voor het gebruik van wegen waar rekeningrijden wordt gehanteerd, komen gedurende de periode dat de camper in het bezit van de huurder is, volledig voor rekening van de huurder;

7.5c) Het door de huurder op eigen initiatief, zonder vooraf toestemming van de verhuurder te hebben verkregen, laten herstellen van gebreken of het laten uitvoeren van reparatie(s), worden nimmer door de verhuurder vergoed. De huurder houdt zich te allen tijde aan de instructie van de verhuurder;

7.5d) De gemaakte reparatiekosten, waar toestemming voor is verkregen van de verhuurder, worden alleen door de verhuurder vergoed na overlegging door de huurder van de originele gespecificeerde nota’s (op naam VanCamper b.v.), alsmede na overlegging van de vervangen defecte onderdelen. Het niet kunnen overleggen van de genoemde nota’s en of vervangen onderdelen geeft de verhuurder het recht de vergoeding niet uit te keren. 

Terugbetaling van in vreemde valuta betaalde nota’s geschiedt tegen de middelkoers (middenkoers) van de betreffende valuta op de datum van overhandiging van de nota door de huurder aan de verhuurder.

7.5e) Huurder is aansprakelijk voor verlies van documenten, zoals kentekenbewijs en verzekeringsbewijs 

7.6. Algemene bepalingen

7.6a) Het gebruik van de camper, de inventaris en het toebehoren, is op eigen risico van de huurder;

7.6b) Afwijkingen van de huurovereenkomst en/of de algemene voorwaarden gelden alleen als zij schriftelijk door de verhuurder en de huurder zijn overeengekomen;

7.6c) Het reserveren van een camper voor een bepaalde huurperiode kan alleen persoonlijk door de huurder worden aangevraagd en overeengekomen. De aanvraag voor een reservering kan door de huurder telefonisch, per e—mail, schriftelijk of via de website worden gedaan;

7.6d) De huurder en medehuurder(s) die gebruik maken van de camper dienen geregistreerd te zijn in de huurovereenkomst en dienen zich te kunnen legitimeren middels het rijbewijs of paspoort. Het is verboden andere personen dan de gemachtigde huurder en medehuurder(s), gebruik te laten maken van de camper. Schade en/of kosten veroorzaakt door niet geregistreerde personen worden volledig op de huurder verhaald;

7.6e) De verhuurder heeft bij nalatigheid, misleiding, verzwijging of onrechtmatig en/of roekeloos handelen door de huurder, het recht om de huurovereenkomst te ontbinden, de camper in beslag te nemen en schade te verhalen op de huurder;

7.6f) De camper is aangemeld bij de ANWB in een bedrijfslidmaatschap.Het ANWB—hulppakket omvat: 

· In Nederland: dag en nacht hulp, noodreparatie langs de weg, transport en vervangende chauffeur. 

· In het buitenland: reparatie langs de weg, transport, repatriëring van de auto, vervangende chauffeur, vervangende vervoer bij moeilijk te verhelpen pech of na ongeval in het buitenland (max. 30 dagen). De verhuurder is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de onder artikel 9f genoemde dienstverlening van de ANWB;

7.6h) Kosten die niet gedekt worden door het ANWB- hulppakket (bijvoorbeeld: hotel-, taxi-, restaurant- en telefoonkosten of gederfde vakantiedagen), zijn voor rekening van de huurder. Om deze kosten te dekken is het raadzaam een reisverzekering af te sluiten;

7.6i) De huurder dient zich te allen tijde te houden aan het door de verhuurder aangegeven maximaal aantal passagiers. Het maximale aantal passagiers is gelijk aan het aantal wettelijk toegestane zitplaatsen in de camper. Gedurende het rijden met de camper is het verboden om achter in het voertuig plaats te nemen. Alleen de wettelijk goedgekeurde zitplaatsen met veiligheidsgordel mogen tijdens het rijden gebruikt worden;

7.6j) De huurder dient geen alcohol of drugs te gebruiken vóór en tijdens het besturen van de camper, en zich altijd te houden aan de verkeersregels zoals deze gelden in het land waarin de huurder zich met het voertuig bevindt. Daarnaast dient er nimmer drugs in de camper aanwezig te zijn.

7.6k) Alle bij de EU aangesloten landen waarvoor het internationale verzekeringsbewijs (groene kaart) geldig is, mogen met de camper worden bezocht. Landen welke geheel of ten dele in staat van oorlog verkeren, of waar oorlog of onrust dreigt, mogen beslist niet worden bezocht. De maximale periode voor verblijf in het buitenland bedraagt twee maanden met de camper. 

7.7 Oplevering en schoonmaak

7.7a) De camper wordt aan de huurder als volgt opgeleverd: 

• Binnenzijde schoon

• Schoon keukenblok

• Schone bekleding

• Rook, haar en geurvrij

• Volle brandstoftank 

7.7b) De camper dient door de huurder in dezelfde staat schoon te worden afgeleverd als waarin de camper is ontvangen (zie criteria8.7c). De huurder dient de camper af te leveren met een volle brandstoftank.Indien de huurder hierin nalatig blijft gelden de volgende extra kosten: 

• Binnenzijde niet schoon € 100,-

• Keukenblok niet schoon (incl. inventaris/ excl. koelbox) € 50,-

• Koelbox niet gereinigd € 25,—

• Bekleding van stoelen en matrassen niet schoon € 100,—

• Rook, haar-, geurvrij maken minimaal € 125,, zie tevens artikel 10c en d.

• Brandstoftank niet vol afgeleverd € 150,- 

7.7d) Zoals vermeld onder artikel 2h is het te allen tijde verboden te roken in de camper. De schoonmaakkosten voor het rook— en geurvrij maken van de camper, worden volledig op de huurder verhaald;

7.7e) Huisdieren zijn niet toegestaan in de camper. In overleg kan hiervan soms worden afgeweken. Indien de verhuurder toestaat een huisdier mee te nemen, dient de camper volledig vrij van haren en geuren te worden afgeleverd door de huurder. Indien de huurder hierin verzuimt, worden reinigingskosten voor het haar— en geurvrij maken van de camper volledig op de huurder verhaalt;

7.7f) Controle van de camper en inventaris vindt direct bij aflevering van de camper plaats in aanwezigheid van de huurder;

7.7g) Indien bij aflevering van de camper blijkt dat er onderdelen van de inventaris niet aanwezig en/of beschadigd zijn, worden de vervangingskosten volledig in rekening gebracht bij de huurder;

7.7h) Indien blijkt dat de borgsom niet toereikend is voor de betaling van kosten voor vervanging van inventaris, herstel schades/beschadiging aan inventaris veroorzaakt tijdens de huurperiode, en/of eventuele schoonmaakkosten zoals vermeld in paragraaf 10, zal de verhuurder het meer bedrag boven de borgsom in rekening brengen bij de huurder. 

8. Legal

8.1. Intellectuele eigendomsrechten en publicatie De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, foto’s logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Surfblend of rechthoudende derden. De bij de accommodaties getoonde foto’s dienen uitsluitend om een idee te geven. Omdat niet alle accommodaties of logementen identiek zijn kan het voorkomen dat de ter plaatse verkregen accommodatie afwijkt van de foto. Voor kennelijke zetfouten kan Surfblend nooit aansprakelijk worden gesteld. Surfblend behoudt het recht om zonder toestemming van de klant prijzen en arrangementen op de website te wijzigen indien de situatie daarom vraagt. Eventuele fouten in advertenties of enige andere publicatie zullen op de website van Surfblend hersteld worden, zodat je altijd de meest actuele en juiste informatie kunt terugvinden. 

8.2. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Surfblend levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Surfblend kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Surfblend geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Surfblend kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Surfblend verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. 

8.3. Verloren voorwerpen- Surfblend kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de vermissing van bagage. Indien je iets belangrijks bent vergeten in de accommodatie, dan kun je dat kenbaar maken aan het hoofdkantoor van Surfblend. Je kunt dit tot uiterlijk één week na thuiskomst melden. Alle meldingen die na één week binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen. 

8.4. Ontevredenheden of klachten- Heb je klachten over de reis of ben je ontevreden over de accommodatie, dan dien je dit direct te melden aan de receptie van de accommodatie en aan de vertegenwoordiging van Surfblend ter plaatse. Is er niemand aanwezig of wordt de klacht volgens jou niet naar behoren opgelost, dan dien je direct vanaf de vakantiebestemming telefonisch, per e-mail of per fax contact op te nemen met het boekingskantoor in Belgie. Deze handelwijze is absoluut noodzakelijk omdat Surfblend op het moment dat je jouw klacht kenbaar maakt, daaraan meestal direct wat kan doen. Achteraf, na thuiskomst is het natuurlijk niet meer mogelijk de problemen op te lossen. Klachten die op de bestemming niet zijn gemeld en waarvoor geen klachtenformulier is ingevuld, worden in Belgie niet in behandeling genomen. Word jouw klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost, dan kun je uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis jouw klacht schriftelijk (met een motivatie) indienen. Het opsturen van alleen een klachtenformulier zonder verdere toelichting is niet voldoende. Wanneer de klacht betrekking heeft op de totstandkoming van de boeking, dan kun je deze uiterlijk binnen twee maanden na kennisname van de feiten (waarop de klacht betrekking heeft) bij Surfblend indienen 

8.5. Herroeping aanbod- Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient 24 uur na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

8.6. Kennelijke fouten-Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden de reisorganisator niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die - vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger - op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn. 

8.7. Copyright Surfblend-Copyright Surfblend. Niets van de website van Surfblend mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Surfblend. 

8.8 Nietigheid-De nietigheid van een clausule van huidige overeenkomst brengt niet de nietigheid van deze overeenkomst mee. In dat geval zullen partijen ervoor zorgen de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule die, binnen de wettelijke perken, hetzelfde effect heeft als die welke nietig werd verklaard.

8.9 Recht en bevoegde rechtbank

Alle geschillen waartoe deze voorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Op deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. 

Laat je inspireren!

surfen in mimizan
surfen in mimizan

Hulp ofadvies nodig?

Wil je meer weten over het Surfblend aanbod of kom je er niet uit? Bekijk onze veelgestelde vragen of neem gerust contact met ons op. We helpen je met plezier verder!